#212 య బోలినా ya bOlinA

Titleయ బోలినాya bOlinA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
య బోలినా మహ రాజహంసేya bOlinA maha rAjahamsE
సరికుభజాసే మనరాజహంసేsarikubhajAsE manarAjahamsE
చరణం
charaNam 1
అమరప్రీతతు మేబితలాగే
కులఘలాజస భమహ త్యాగే
మీరాకేప్రభు గిరిధర బనబన
amaraprItatu mEbitalAgE
kulaghalAjasa bhamaha tyAgE
mIrAkEprabhu giridhara banabana
చరణం
charaNam 2
అమరిక హె శృంగారవుతారే
దృగియాచల సబ హిందు హిడారే
మాధే తిలకర మాదే బహిరేయ
అమరాకాసునొ భృజులా గేగర
గరీత్యాగోపవ నారత త్యాగో
వునసేహిలహిల హసనారసనా
amarika he SRmgAravutArE
dRgiyAchala saba himdu hiDArE
mAdhE tilakara mAdE bahirEya
amarAkAsuno bhRjulA gEgara
garItyAgOpava nArata tyAgO
vunasEhilahila hasanArasanA

Here’s our first attempt to correct the lyrics. Could be a mIrA bhajan.

యా బోలినా మహరాజ్ హఁసేyA bOlinA maharAj ha@msE
సారికో భజాసే మన్ రాజ్ హఁసేsArikO bhajAsE man rAj ha@msE
అమర ప్రీత తుమ్హే బితలాగే
కులఝ్ లాజ్ సబ్ మహ త్యాగే
మీరా కే ప్రభు గిరిధర బన్ బన్
amara prIta tumhE bitalAgE
kulajh lAj sab maha tyAgE
mIrA kE prabhu giridhara ban ban
అమరి కా హే శృంగార్ ఉతారే
దృగియా చల్ సబ్ హిందు హి డారే
మాథే తిలక్ రమాదే బహిరే
అమరా కా సునో భృజు లాగేగర్
గరీత్యా గోపవనా రత్ త్యాగో
ఉన్ సే హిల్ హిల్ హఁస్‌నా రస్‌నా
amari kA hE SRmgAr utArE
dRgiyA chal sab hindu hi DArE
mAthE tilak ramAdE bahirE
amarA kA sunO bhRju lAgEgar
garItyA gOpavanA rat tyAgO
un sE hil hil ha@ms^nA ras^nA

#211 విధి తనయే vidhi tanayE

Titleవిధి తనయేvidhi tanayE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
విధితనయే పావకే vidhitanayE pAvakE
బహు నిగమ వినుత శశి
ధవళ సుమతి సతి సదయే ధావకీ
bahu nigama vinuta SaSi
dhavaLa sumati sati sadayE dhAvakI
చరణం
charaNam 1
చరణ కమలతవ సురగణ సేవితి
ఆది మాయాతు సరస్వతి కుశలాహి తవ
నుతి సతి కథతే భజనే భావగే
charaNa kamalatava suragaNa sEviti
Adi mAyAtu saraswati kuSalAhi tava
nuti sati kathatE bhajanE bhAvagE
చరణం
charaNam 2
మోరావరి బై సూను సరస్వతి
కనక నూపుర వీణౌవాజతి
యేహినయన సుఖ వాయాతు బలవంతా మాయగే
mOrAvari bai sUnu saraswati
kanaka nUpura vINauvAjati
yEhinayana sukha vAyAtu balavamtA mAyagE
చరణం
charaNam 3
దయా మేఘతు వలతా హోశీ మూకడా పంక్తే
లంఘూలంఘితి మహ్యేగిరిసాం బేతూ
భవజల నిధిచే నావగే
dayA mEghatu valatA hOSI mUkaDA pamktE
lamghUlamghiti mahyEgirisAm bEtU
bhavajala nidhichE nAvagE
No prati exists for this jAvaLi. ఈ జావళికి ప్రతి లేదు.

Here’s our first attempt to correct the lyrics. This could be a marAThi bhajan.

విధి తనయే పావకేvidhi tanayE pAvakE
బహు నిగమ వినుత శశి
ధవళ సుమతి సతి సదయే ధవకీ
bahu nigama vinuta SaSi
dhavaLa sumati sati sadayE dhavakI
చరణ కమల తవ సుర గణ సేవితి
ఆది మాయా తు సరస్వతి కుశలాహి తవ
నుతి సతి కథతే భజసే భావగే
charaNa kamala tava sura gaNa sEviti
Adi mAyA tu sarasvati kuSalAhi tava
nuti sati kathatE bhajasE bhAvagE
మోరావరి బై సూను సరస్వతి
కనక నూపుర వీణౌ వాజతి
యేహి నయన సుఖ్ వాయతు బలవంతా మాయగే
mOrAvari bai sUnu sarasvati
kanaka nUpura vINau vAjati
yEhi nayana sukh vAyatu balavamtA mAyagE
దయా మేఘ తూ వలత హోశీ మూక్డా పంక్తే
లంఘూ లంఘితి మహ్యే గిరి సాంబేతూ
భవజల నిధిచే నావగే
dayA mEgha tU valata hOSI mUkDA pamktE
lamghU lamghiti mahyE giri sAmbEtU
bhavajala nidhichE nAvagE