845 గెజ్జె కాల్గళ gejje kAlgaLa

Titleగెజ్జె కాల్గళgejje kAlgaLa
Written By
Book
రాగం rAgaకేదారkEdAra
తాళం tALa
పల్లవి pallaviగెజ్జె కాల్గళ దనియు ఘల్లెనలు వనితెయgejje kAlgaLa daniyu ghallenalu vaniteya
చరణం
charaNam 1
ముజ్జగవు మూరడియ రూపది ఉజ్జుగవ బిట్టు కణ్ణను
నజ్జెగ్ హోదళెందు తిళివరో బిజ్జెయొణ్మన జాణ్మెయిడువె
mujjagavu mUraDiya rUpadi ujjugava biTTu kaNNanu
najjeg hOdaLendu tiLivarO bijjeyoNmana jANmeyiDuve
చరణం
charaNam 2
నాదవిదు జనకె ప్రేమో న్మాదవను తహుదెంబరో
నాదప్రియ కమలేశ విఠలను మోదదలిదను కండు నగువను
nAdavidu janake prEmO nmAdavanu tahudembarO
nAdapriya kamalESa viTHalanu mOdadalidanu kanDu naguvanu

844 మాతు సాకు mAtu sAku

Titleమాతు సాకుmAtu sAku
Written By
Book
రాగం rAgaనవరస కన్నడnavarasa kannaDa
తాళం tALaతిశ్రనడె ఏక తాళtiSranaDe Eka tALa
పల్లవి pallaviమాతు సాకు మాడెలో
ప్రీతి తోరెలో
mAtu sAku mADelO
prIti tOrelO
చరణం
charaNam 1
రాతిరియ సమయదల్లి ప్రీతిసువ స్త్రీయు ఇరలు
మాతనాడి పొత్త కళెవరేనో మూళ
rAtiriya samayadalli prItisuva strIyu iralu
mAtanADi potta kaLevarEnO mULa
చరణం
charaNam 2
సమయ వ్యర్థ సల్లదో జాణవిదను బల్లరో
కమలేశ విట్ఠలన్న స్మరిసువుదన్న బిట్టు
samaya vyartha salladO jANavidanu ballarO
kamalESa viTTHalanna smarisuvudanna biTTu