#742 సఖియ సుఖవు sakhiya sukhavu

Titleసఖియ సుఖవు
(దశావతార జావళి, నిందా స్తుతి)
sakhiya sukhavu
(daSAvatAra jAvaLi, nindA stuti)
Written Byఆనంద దాసAnanda dAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaరాగమాలికrAgamAlika
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరాగ: ఖమాస్
సఖియ సుఖవు బేకె ఈ రూపకె
ముఖవ నమ్మి ముకురదల్లి నోడి కొళ్ళెలో
rAga: khamAs
sakhiya sukhavu bEke I rUpake
mukhava nammi mukuradalli nODi koLLelO
చరణం
charaNam 1
(మత్స్య & వరాహ)
అధర కధర నీవెనంటు పోదొడె
రదవిల్లద మీన బాయనింతిహుడొ
ముదది వదనవ హదుళవిద హదరె
ముది పందియ వదనవేను చెందవో
(matsya & varAha)
adhara kadhara nIvenanTu pOdoDe
radavillada mIna bAyanintihuDo
mudadi vadanava haduLavida hadare
mudi pandiya vadanavEnu chendavO
చరణం
charaNam 2
రాగ: కాపి
(కూర్మ & నరసింహ)
చెన్నదబ్బిదొడె ఘన్న పాశాణవు
ఘన్న గిరియనెను నోడిదరు నగు
విన్నిలద నరనో నీ సింగనో
rAga: kApi
(kUrma & narasim^ha)
chenna dabbidoDe ghanna pASANavu
ghanna giriyanenu nODidaru nagu
vinnilada naranO nI singanO
చరణం
charaNam 3
రాగ: సురటి
(వామన & పరశురామ)
బాలతనదలె నెలదాసకె గుణ
శీలన తుళిద కాల పొందియెహొ
కాలనంతాయుధవ పిడిది సిక్కిద భూ
పాలర కడికడిద ఒరత నినగె ఈ
rAga: suraTi
(vAmana & paraSurAma)
bAlatanadale neladAsake guNa
SIlana tuLida kAla pondiyeho
kAlanantAyudhava piDidi sikkida bhU
pAlara kaDikaDida orata ninage I
చరణం
charaNam 4
రాగ: సారంగ
(రామ & కృష్ణ)
హెందతియన వర్ణకట్టి దంత క్రూర
గండ నీనెంబొదు చరితవొ
కండ కండ హెంగల హిండనె హొందిహ
భండనొ ధనికెంబుదల్లొ తనకహియె
rAga: sAranga
(rAma & kRshNa)
hendatiyana varNakaTTi danta krUra
ganDa nInembodu charitavo
kanDa kanDa hengala hinDane hondiha
bhanDano dhanikembudallo tanakahiye
చరణం
charaNam 5
రాగ: సింధుభైరవి
(బుధ్ధ & కల్కి)
కత్తలె బెళకెన్నదె భువియళు
బెత్తలె తిరుగువ నీనెత్త దొరకిదెయొ
హత్తిద కుదురెయ హత్తు రూపదల్లి నీ
నెత్తి తొరిద కమలేశ విఠల ప్రియ
rAga: sindhubhairavi
(budhdha & kalki)
kattale beLakennade bhuviyaLu
bettale tiruguva nInetta dorakideyo
hattida kudureya hattu rUpadalli nI
netti torida kamalESa viThala priya

#741 తోరె సుందరాంగన tOre sundarAngana

Titleతోరె సుందరాంగనtOre sundarAngana
Written Byహుల్లహల్లి రామన్నhullahalli rAmanna
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaచెంచురుటిchenchuruTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతోరె సుందరాంగన ముఖ (నీ)
తోరె నిన్నె యెన్న కనసొల్ బందన నీ
tOre sundarAngana mukha (nI)
tOre ninne yenna kanasol bandana nI
అనుపల్లవి anupallaviవారిజ కన్గళ రోమ రాజియ పరివారద
భుజగళ కండు గళియ నీ
vArija kan&gaLa rOma rAjiya parivArada
bhujagaLa kanDu gaLiya nI
చరణం
charaNam 1
ఎల్లిహనో ఎంతిహనో తిళియె నా సుళి
పల్లమొగద త్రిణపురి యల్లిహన నీ
ellihanO entihanO tiLiye nA suLi
pallamogada triNapuri yallihana nI
https://www.youtube.com/watch?v=6ngon7g1sbA