#739 మాతు సాకు mAtu sAku

Titleమాతు సాకుmAtu sAku
Written Byఆనంద దాసAnanda dAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaనవరస కన్నడnavarasa kannaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాతు సాకు మాడెలో ప్రీతి తోరెలొmAtu sAku mADelo prIti tOrelo
అనుపల్లవి anupallaviరాతిరియ సమయదల్లి ప్రీతి సువ స్త్రీయ ఇరలు
మాతనాడి పొత్తు కళె వారెనో మూళ
rAtiriya samayadalli prIti suva strIya iralu
mAtanADi pottu kaLe vArenO mULa
చరణం
charaNam 1
సమయ వ్యర్థ సల్లదొ జాణరిదను బల్లరొ
కమలేశ విఠలన్న స్మరిసువదన్ను బిట్టు
samaya vyartha sallado jANaridanu ballaro
kamalESa viThalanna smarisuvadannu biTTu

#737 వ్రతవెతకె vratavetake

Titleవ్రతవెతకెvratavetake
Written ByఆనందదాసAnandadAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవ్రతవెతకె భంగ మాడిదెయో
సుతరను పొందలు నొంతిరె నన్నయ
vratavetake bhanga mADideyO
sutaranu pondalu nontire nannaya
చరణం
charaNam 1
హలవు కాలవు నిన్న దూరదలిద్దరె
ఫలగ నా తిందుహ హాల్ గుడియుత లిద్దరె
కెల కాలకె మక్కళాగువ దెందిరీగలే
కొడువె నెనుత సేరిదె యల్లొ
halavu kAlavu ninna dUradaliddare
phalaga nA tinduha hAl guDiyuta liddare
kela kAlake makkaLAguva dendirIgalE
koDuve nenuta sEride yallo
చరణం
charaNam 2
తిళియద బాలెయు నా నీనాదరె
బలితిహ పురుషను బల్లెనో
ఒలిదరె నీనో దేవనో జగది
ఫలవహదెందను కమలేశ విఠలను
tiLiyada bAleyu nA nInAdare
balitiha purushanu ballenO
olidare nInO dEvanO jagadi
phalavahadendanu kamalESa viThalanu
https://kzclip.com/video/5dA0vewIlFk/journey-with-jaavali-episode-21-vratavetake-bhanga-maadideyo-behag-adi-ananda-dasa.html https://www.youtube.com/watch?v=6R8Sp5n-_94 with abhinaya
https://www.youtube.com/watch?v=5dA0vewIlFk with lyrics and meaning