#392 పిలచితె నేను pilachite nEnu

Titleపిలచితె నేనుpilachite nEnu
Written ByవెంకటరమణvenkaTaramaNa
Book
రాగం rAgaపూర్వి కల్యాణిpUrvi kalyANi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviపిలచితె నేను పలుక వమదేమిరా
కాని దాని మాట విని కరుణ మరచేవేమిరా
pilachite nEnu paluka vamadEmirA
kAni dAni mATa vini karuNa marachEvEmirA
మంచివాడవని నేను మరులైతిని గదరా
చందకాడ లేరా కోర్కె దీర దాయ
manchivADavani nEnu marulaitini gadarA
chandakADa lErA kOrke dIra dAya
మనసు తెలియకను మగువ పొందు జేరితివి
కనికర మింతైన లేక కలసినట్లు జేసితివి
manasu teliyakanu maguva pondu jEritivi
kanikara mintaina lEka kalasinaTlu jEsitivi
మారుని బారికి మనసు సైరించదాయె
మరచేది న్యాయమా మంగళ పురి నివాసా
mAruni bAriki manasu sairinchadAye
marachEdi nyAyamA mangaLa puri nivAsA

One thought on “#392 పిలచితె నేను pilachite nEnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s