#674 ముట్టవద్దురా muTTavaddurA

Titleముట్టవద్దురాmuTTavaddurA
Written By????
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసావేరిsAvEri
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At266, 581
పల్లవి pallaviముట్టవద్దురా మోహనాంగ నన్నిపుడుmuTTavaddurA mOhanAnga nannipuDu
అనుపల్లవి anupallaviకట్టు జేసి యుండగ వట్టి వాదులాడుచుkaTTu jEsi yunDaga vaTTi vAdulADuchu
చరణం
charaNam 1
ఆ సవతి పైట దీసి జూచుచు సంతోష
మాటలాడుచు బాసలిచ్చిన
A savati paiTa dIsi jUchuchu santOsha
mATalADuchu bAsalichchina
చరణం
charaNam 2
మందయాన మోవి విందులాడిన నా
బంధము తీరిన గంధము లందిన చేత
mandayAna mOvi vindulADina nA
bandhamu tIrina gandhamu landina chEta
చరణం
charaNam 3
కామకేళి లోనే కామి నిన్నే చాల ప్రేమతో
గూడేలిన శ్యామభూపాల నీచేత
kAmakELi lOnE kAmi ninnE chAla prEmatO
gUDElina SyAmabhUpAla nIchEta
?? This is definitely a jAvali by Sri Chinnayya, published earlier. ఇది నిశ్చయముగా శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచియింపబడిన జావళి, ఇంతకు ముందు ప్రచురించబదినది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s