#527 తాళజాలరా tALajAlarA

TitleతాళజాలరాtALajAlarA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగరావుmantripragaDa bhujangarAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కమాచిhindusthAnI kamAchi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviతాళజాలరా యిక నే దాళజాలరా
జాలమేల వెన్నెలల రాజు వలరాజు జేరెనిక
tALajAlarA yika nE dALajAlarA
jAlamEla vennelala rAju valarAju jErenika
చరణం
charaNam 1
చనుమానముచే మనవి చేసినను
మనమున నెన్నవు మంచివాడవౌ
chanumAnamuchE manavi chEsinanu
manamuna nennavu manchivADavau
చరణం
charaNam 2
సరసుడంచు నిను సరసకు బిలిచితి
గరుణ జేసి తాప భరము తీర్పరా
sarasuDanchu ninu sarasaku bilichiti
garuNa jEsi tApa bharamu tIrparA
చరణం
charaNam 3
మదనుడు శరముల పదనురా నూరెడు
నదనిదే కౌగిట గదియింప గనను
madanuDu Saramula padanurA nUreDu
nadanidE kaugiTa gadiyimpa gananu
చరణం
charaNam 4
రాజనుత భుజంగ రాయ కవిదేవ
భూజమా! నీ కీర్తి రాజిల్లు నిక భూమి
rAjanuta bhujanga rAya kavidEva
bhUjamA! nI kIrti rAjillu nika bhUmi

#526 ఆపలేని మోహమేలరా ApalEni mOhamElarA

Titleఆపలేని మోహమేలరాApalEni mOhamElarA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగరావుmantripragaDa bhujangarAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaశుద్ధ తోడిSuddha tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఆపలేని మోహమేమిరా సామిగ నాపైApalEni mOhamEmirA sAmiga nApai
చరణం
charaNam 1
రేపటికి మాపటికి గోపమేల దానితోడ
నాపలేక దాని పొందు నమృతపు సారమొందు
rEpaTiki mApaTiki gOpamEla dAnitODa
nApalEka dAni pondu namRtapu sAramondu
చరణం
charaNam 2
మనసు తీర నొక్కసారి మారుకేళి గూడుమని
మనవి చేసి వేడుకొన్న మాటలాడని వానికింత
manasu tIra nokkasAri mArukELi gUDumani
manavi chEsi vEDukonna mATalADani vAnikinta
చరణం
charaNam 3
ఎన్ని దినముల నాడు నన్ను జూచి నాడవో
యిన్ని నాళ్ళు లేని ప్రేమ యిప్పుడేల కలిగెరా
enni dinamula nADu nannu jUchi nADavO
yinni nALLu lEni prEma yippuDEla kaligerA
చరణం
charaNam 4
మదన జనక నేడు నీదు మనసు తీరిచెదరా
ముదము మీఱ భుజంగ రావు సదయత బాలింప బోరా
madana janaka nEDu nIdu manasu tIrichedarA
mudamu mI~ra bhujanga rAvu sadayata bAlinpa bOrA