862 తరుణియంతు taruNiyantu

TitleతరుణియంతుtaruNiyantu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviతరుణియంతు తాళలి బాధెనా తరుణిtaruNiyantu tALali bAdhenA taruNi
చరణం
charaNam 1
తరళెయ కంఠవ మరళినా బిగిదప్పి
మదవసదెయ ఒదెవ కడుబాదెయ తరుణి
taraLeya kanThava maraLinA bigidappi
madavasadeya odeva kaDubAdeya taruNi
చరణం
charaNam 2
మనవెంబ కంటకయన్నను చుచ్చుత
స్ఫులితీ-కలితె లలితె-లలనెయె నా తరుణి
manavemba kanTakayannanu chuchchuta
sphulitI-kaLite lalite-lalaneye nA taruNi
చరణం
charaNam 3
కనసిలి కండెను మనదింద కూడెన్న
భామె-కామె నమిసె-భ్రమిసె నా తరుణి
kanasili kanDenu manadinda kUDenna
bhAme-kAme namise-bhramise nA taruNi

861 సరస ప్రియన sarasa priyana

Titleసరసప్రియనsarasapriyana
Written By
Book
రాగం rAgaఫరజ్faraz
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరస ప్రియన మరెయదె
సఖి తిళియదె నా మోసహోదె
sarasa priyana mareyade
sakhi tiLiyade nA mOsahOde
చరణం
charaNam 1
ఆతురదలి సవి మాతుగళిగె
మనసోతవనిగె నా మరిళాదె
Aturadali savi maatugaLige
manasOtavanige nA mariLAde
చరణం
charaNam 2
పురుషర జాలవ అరియదె మోహిసి
ఈ శరగళిగె న గురియాదె
purushara jAlava ariyade mOhisi
I SaragaLige na guriyAde
చరణం
charaNam 3
సరస భినెష న అరితు బెరెతు
బహళ అవనిగె న సిలుకిదె
sarasa bhinesha na aritu beretu
bahaLa avanige na silukide
Found at https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?p=74426#p74426