906 మరతెయే marateyE

TitleమరతెయేmarateyE
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమరతెయేకోమారమణ
సురత సుఖవననుభవిసిద సుదినవ
marateyEkOmAramaNa
surata sukhavananubhavisida sudinava
అనుపల్లవి anupallaviస్మరశరదురుబెగె తరహరిసువెనాంత్వరిత
దోళాలింగిసి పొరెయన్నను
smaraSaradurubege taraharisuvenAmtvarita
dOLAlingisi poreyannanu
చరణం
charaNam 1
అధరదోళమృతవు హోరసూసుతలిదె
మదన జనకనీం పీరిసమ్ముదవ పొరిదుతీ
రాధెయపొరెయై పదుమదళాయతలోచన కృష్ణ
adharadOLamRtavu hOrasUsutalide
madana janakanIm pIrisammudava poridutI
rAdheyaporeyai padumadaLAyatalOchana kRshNa

905 దయ బారదే daya bAradE

Titleదయ బారదేdaya bAradE
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaదేవమనోహరిdEvamanOhari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviదయబారదేకెన్నమేలె రాధెయ మానసవన్న పహరి
సిద మాధవ ముకుంద గోపాలకృష్ణ
dayabAradEkennamEle rAdheya mAnasavanna pahari
sida mAdhava mukunda gOpAlakRshNa
అనుపల్లవి anupallaviజయవపొందు బా స్మరకేళియోళు
కవిదిహుదెనగె కామాంధకారవిదు
jayavapondu bA smarakELiyOLu
kavidihudenage kAmAndhakAravidu
చరణం
charaNam 1
ఆదరిసెన్న నాలింగి సుతధరా మాతవసవిదు
మైమరెతానందది మోదవ నీడెన్నను కాపాడై
కాదిర్దెను నిన్నాగమనవ సుఖ సాధనరాధెయప్రియ గోపాల
Adarisenna nAlingi sutadharA mAtavasavidu
maimaretAnandadi mOdava nIDennanu kApADai
kAdirdenu ninnAgamanava sukha sAdhanarAdheyapriya gOpAla
చరణం
charaNam 2
నెరెతవ సుకుమారను మదనను పూసరళ పూడి పూడెదెన్నను
నోయిసి కోరగిసుతిహుదద నీనరి తీపరినెఠెయదెన్న
కాడిసువుదు న్యాయవె
neretava sukumAranu madananu pUsaraLa pUDi pUDedennanu
nOyisi kOragisutihudada nInari tIparineTheyadenna
kADisuvudu nyAyave