#9 రమ్మనవే సామిని rammanavE sAmini

Titleరమ్మనవే సామినిrammanavE sAmini
Written By
రాగం rAgaఇందుస్తానిindustAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రమ్మనవే సామిని
రమణీమణిరో తను వలచి దెయిటు
rammanavE sAmini
ramaNImaNirO tanu valachi deyiTu
చరణం
charaNam 1
ఆదరమునపరాధము నెంచుట
వాదుచేయుట మరియాద గాదు
AdaramunaparAdhamu nenchuTa
vAduchEyuTa mariyAda gAdu
చరణం
charaNam 2
సారెకు నా సరివారిలొ నన్నిటు
దూరుటలతనికి మేరగాదు
sAreku nA sarivArilo nanniTu
dUruTalataniki mEragAdu

One thought on “#9 రమ్మనవే సామిని rammanavE sAmini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s