830 ఎందుకు ఈ శోక enduku I SOka

Titleఎందుకు ఈ శోకenduku I SOka
Written ByV V శ్రీవత్సV V SrIvatsa
Book
రాగం rAgaభాగ్యశ్రీbhAgyaSrI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎందుకు ఈ శోక సింగారం
నీకెందుకు ఇంత విరహ తాపం
enduku I SOka singAram
nIkenduku inta viraha tApam
అనుపల్లవి anupallaviకమల నయని రావె వృద్ధ పయోధిక
కృష్ణరాజు నీపై మరులు కొన్నాడే
kamala nayani rAve vRddha payOdhika
kRshNarAju nIpai marulu konnADE
చరణం
charaNam 1
శ్యామల కాయముపై మోహమా గాని
గట్టి సొమ్ములుపై పీత వసనముపై
గోపీ పీన పయోతర
మర్దను నీపై మోహమా నీక్-
SyAmala kAyamupai mOhamA gAni
gaTTi sommulupai pIta vasanamupai
gOpI pIna payOtara
mardanu nIpai mOhamA nIk-
చరణం
charaNam 2
సిందూర తిలకముపై మోహమా గాని
శ్రితజన పాలనముపై మోహమా నీక్-
sindUra tilakamupai mOhamA gAni
Sritajana pAlanamupai mOhamA nIk-
Source: SrI lakshmaN ragaDe sent this!

829 vAni rammanavE వాని రమ్మనవే

TitlevAni rammanavEవాని రమ్మనవే
Written ByturaiyUr rAjagOpAla Sarmaతురైయూర్ రాజగోపాల శర్మ
Book
రాగం rAgamAnDమాండ్
తాళం tALaAdiఆది
పల్లవి pallavivAni rammanavE priya sakhi
vENu gAna lOluni jUDa
mAnini dayasEyu nA sAmi
వాని రమ్మనవే ప్రియ సఖి
వేణు గాన లోలుని జూడ
మానిని దయసేయు నా సామి
అనుపల్లవి anupallavivanitalatO jEri bRndAvanamuna manasuku ramyamau rAsa nATyamu sEyuవనితలతో జేరి బృందావనమున మనసుకు రమ్యమౌ రాస నాట్యము సేయు
చరణం
charaNam 1
andamaina mana muraLichE amara gAnamutO maimarapinchina
mandahAsa yuta vadanu vinAmari evarini daya lEnE priya sakhi
అందమైన మన మురళిచే అమర గానముతో మైమరపించిన
మందహాస యుత వదను వినామరి ఎవరిని దయ లేనే ప్రియ సఖి
Sourced from https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?p=374744#p374744