860 సఖి ప్రాణ sakhi prANa

Titleసఖి ప్రాణsakhi prANa
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయ అయ్యర్dharmapuri subbarAya ayyar
Book
రాగం rAgaసెంజూటిsenjUTi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published635
పల్లవి pallaviసఖి ప్రాణ సఖుడిటు జేసెనేsakhi prANa sakhuDiTu jEsenE
చరణం
charaNam 1
ఇదిగో వచ్చెదనని హితవుగా మాటలాడి
అలదాని నిడ చేరెనే
idigO vachchedanani hitavugA mATalADi
aladAni niDa chErenE
చరణం
charaNam 2
నన విలుతుని పోరులకు పిలచితే
వాడు అనరాని మాటలాడనే
nana vilutuni pOrulaku pilachitE
vADu anarAni mATalADanE
చరణం
charaNam 3
మును నన్ను కలసి మర్మము లెరిగిన
ధర్మపురి వాసుడు మరచెనే
munu nannu kalasi marmamu lerigina
dharmapuri vAsuDu maracenE
Sourced from https://www.karnatik.com/c16945.shtml

859 వడిగా గోపాలుని vaDigA gOpAluni

Titleవడిగా గోపాలునిvaDigA gOpAluni
Written Byమువ్వనల్లూర్ సభాపతి శివన్muvvanallUr sabhApati Sivan
Book
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviవడిగా గోపాలుని వద్ద జేరమని
ప్రాయమేల వచ్చేనే వణకుచునె
vaDigA gOpAluni vadda jEramani
prAyamEla vaccEnE vaNakucune
అనుపల్లవి anupallaviపడకింటికి ఇక పోవలెనే
నిన్న పట్ట పాడు దలచి వెరచేనే
paDakinTiki ika pOvalenE
ninna paTTa pADu dalaci veracEnE
చరణం
charaNam 1
పట్టపగలు ఒంటి పడిన సమయమున పైటలో కైవేసెనే
యెటులోర్తునని గట్టుక కెమ్మోవి ఎంగిలి జెసెనే నిజముగానే
paTTapagalu onTi paDina samayamuna paiTalO kaivEsenE
yeTulOrtunani gaTTuka kemmOvi engili jesenE nijamugAnE
చరణం
charaNam 2
ఆడ అతడు నాతో ఆడరాని మాటలాడి నవ్వుకొనేనె
ఏడాదిగా నను వేడి ఇచ్చకమాడి యేమేమో చేసెనే ముదముతోనె
ADa ataDu nAtO ADarAni mATalADi navvukonEne
EDAdigA nanu vEDi iccakamADi yEmEmO cEsenE mudamutOne
చరణం
charaNam 3
కలికి గోపాలుడు కరములు పట్టుక వలువ విప్పి వేసెనే
చెలియ రాత్రి వాడు జేసిన రచ్చలు చెప్ప సిగ్గాయనే యేమందునే
kaliki gOpAluDu karamulu paTTuka valuva vippi vEsenE
celiya rAtri vADu jEsina raccalu ceppa siggAyanE yEmandunE
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=RaIdsQlOQi0&t=8191s
Sourced from https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?t=27450