#525 మ్రొక్కెద సామి mrokkeda sAmi

Titleమ్రొక్కెద సామిmrokkeda sAmi
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviమ్రొక్కెద సామి నీకు మ్రొక్కెదmrokkeda sAmi nIku mrokkeda
చరణం
charaNam 1
రేపు రమ్మని మాపు రమ్మని
తేప తేపకు ద్రిప్ప బోకుర
కాపురము బాసితిని నీకై
యోప జాలర మారు బారి
rEpu rammani mApu rammani
tEpa tEpaku drippa bOkura
kApuramu bAsitini nIkai
yOpa jAlara mAru bAri
చరణం
charaNam 2
నిబ్బరంబుగ నాదు బిగి చను
గుబ్బలం గొని కౌగిలింపర
గొబ్బు నను నబ్బబ్బ! యామరు
దెబ్బలకు నే నోర్వ జాలర
nibbarambuga nAdu bigi chanu
gubbalam goni kaugilimpara
gobbu nanu nabbabba! yAmaru
debbalaku nE nOrva jAlara
చరణం
charaNam 3
మల్లెలును విరి జాజి పూవులు
కొల్లగా దెప్పించి యుంచితి
నుల్లమిక రంజిల్ల నాపై
చల్లి పాపర కాము తాపము
mallelunu viri jAji pUvulu
kollagA deppinchi yunchiti
nullamika ramjilla nApai
challi pApara kAmu tApamu
చరణం
charaNam 4
చాలు చాలు భుజంగ రావటు
చాలగా నిను సన్నుతించిన
జాలమిటు సేయంగ నౌర
యేలరా యీ కోపమేలర?
chAlu chAlu bhujanga rAvaTu
chAlagA ninu sannutinchina
jAlamiTu sEyanga naura
yElarA yI kOpamElara?

#524 మేలమా సామీ mElamA sAmI

Titleమేలమా సామీmElamA sAmI
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీhindusthAni kAfI
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviమేలమా? సామీ! యేమిర మేలమా?
తాళజాలదు బాలరా మరు-
కేళి గూడగ వేళరా తడ-
వేల చేసెదు గోలరా నీ
లీల నైనను దేఱి చూడవు
mElamA? sAmI! yEmira mElamA?
tALajAladu bAlarA maru-
kELi gUDaga vELarA taDa-
vEla chEsedu gOlarA nI
lIla nainanu dE~ri chUDavu
చరణం
charaNam 1
పంతమా? సామీ! దానితో బంతమా?
చెంత చేరవు కోపమా? యిసు-
మంత జూడవు శాపమా? యల-
కంతుడే చెర పాపమా? యా
యింతి నీకయి యెంత సొక్కెర
pantamA? sAmI! dAnitO bantamA?
chenta chEravu kOpamA? yisu-
manta jUDavu SApamA? yala-
kantuDE chera pApamA? yA
yinti nIkayi yenta sokkera
చరణం
charaNam 2
మాటరా సామీ! నీకు మాటరా
సాటి దానితో గూటమా? నీ
పాటి వారికి వాటమా? యా
బోటికై యారాటమా – హా!
సూటి కాదది మేటి వారికి
mATarA sAmI! nIku mATarA
sATi dAnitO gUTamA? nI
pATi vAriki vATamA? yA
bOTikai yArATamA – hA!
sUTi kAdadi mETi vAriki
చరణం
charaNam 3
యంత్రమా? సామీ! యేమిర? యంత్రమా
మంత్రిప్రగడ కులేంద్రుడు కవి-
తంత్ర పరమానందుడు స-
న్మంత్రియౌ భుజగేంద్రుడీ నీ
మంత్ర మెఱగెను దంత్ర మేలర?
yantramA? sAmI! yEmira? yantramA
mantripragaDa kulEndruDu kavi-
tantra paramAnanduDu sa-
nmantriyau bhujagEndruDI nI
mantra me~ragenu dantra mElara?