#613 పియా ఆవన piyA Avana

Titleపియా ఆవనpiyA Avana
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaహిందుస్థాని దర్వుhindusthAni darvu
తాళం tALaఆదిAdi
పియా ఆవన మెర పియా రాపియారకరో ఆవన
ఆహో కవురావో తవురావో లలుసానో
piyA Avana mera piyA rApiyArakarO Avana
AhO kavurAvO tavurAvO lalusAnO
కవున పియారి దిల్ కుషాయి వారే వారే ఆవనkavuna piyAri dil kushAyi vArE vArE Avana
తడపత్పిర సకిలే కియార్ పైతం మే కుదా కుదాకే
వాస్తే సదాయురే పైతుమే
taDapatpira sakilE kiyAr paitam mE kudA kudAkE
vAstE sadAyurE paitumE
Unsure of original language. Will have it reviewed by few more people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s