#622 పియారి మిట్టే piyAri miTTE

Titleపియారి మిట్టేpiyAri miTTE
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaపార్సి దర్వుpArsi darvu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపియారి మిట్టే మిట్టే డోరి కల్లి యామ్piyAri miTTE miTTE DOri kalli yAm&^
దిల్ పర్జాన్ బేగిమాన్ ఐనోజాన్
డాన్ జాన్ జాన్ కరు కర్కోమాన్
మాన్ మాన్ వులట్టాన్
dil parjAn bEgimAn ainOjAn
DAn jAn jAn karu karkOmAn
mAn mAn vulaTTAn
రంగత్తూరాయా పియారి ఐరగి తేర తేరి
కియా కియాకి బోల్ వాస్టు టోక్ టోక్ టోక్
rangattUrAyA piyAri airagi tEra tEri
kiyA kiyAki bOl vAsTu TOk TOk TOk
Lyrics may need a review. Consulting with a few people.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s