#2 చెలి మనక్యాల cheli manakyAla

Titleచెలి మనక్యాలcheli manakyAla
పుస్తకం Book#Book1900
Written By
రాగం rAgaఇందుస్తాని కాపిimdustAni kApi
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
చెలి మనక్యాల వానితోను పొందు చాలునే
వాని పొందు చాలునే వానితోను పొందు చాలునే
cheli manakyAla vAnitOnu pomdu chAlunE
vAni pomdu chAlunE vAnitOnu pomdu chAlunE
చరణం
charaNam 1
అక్కర మరి తీరిన పక్కకు రానివ్వడే
పక్కకు రానివ్వడలవాని పక్కకు మరిజేర్చడే
akkara mari tIrina pakkaku rAnivvaDE
pakkaku rAnivvaDalavAni pakkaku marijErchaDE
చరణం
charaNam 2
ఎంగిలి కొనియాడువాని రంగు విడమ్యాలనే
రంగువీడమ్యాలనే వాని యెంగిలి మనక్యాలనే
engili koniyADuvAni ramgu viDamyAlanE
ramguvIDamyAlanE vAni yemgili manakyAlanE
చరణం
charaNam 3
కనికర మెంచిన కౌగలింపు యాలనే
ఉగ్గలింపు యాలనే వానికవుగిట మనక్యాలనే
kanikara menchina kaugalimpu yAlanE
uggalimpu yAlanE vAnikavugiTa manakyAlanE
చరణం
charaNam 4
మర్మమెల్ల యెరిగిన శ్రీధర్మపురీవాసుడే
ధర్మపురివాసుడె ఆ కన్యల కేకాంతుడే
marmamella yerigina SrIdharmapurIvAsuDE
dharmapurivAsuDe A kanyala kEkAmtuDE

One thought on “#2 చెలి మనక్యాల cheli manakyAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s