#11 చాలే చాలే chAlE chAlE

Titleచాలే చాలేchAlE chAlE
Written By
రాగం rAgaకన్నడkannaDa
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
చాలే చాలే అలవానితొ పొందిక
చాలె చాలె యీ లాభము యిక
chAlE chAlE alavAnito pondika
chAle chAle yI lAbhamu yika
చరణం
charaNam 1
కలకంఠిరో భూతలమందునయె
కల్లలు బల్కెడి వారితొ చెలిమి యిక
kalakanThirO bhUtalamandunaye
kallalu balkeDi vArito chelimi yika
చరణం
charaNam 2
విరిబోణిరో పోకిరి కుక్కలకేమె
మారుని సరియని కోరి చేరుటయిక
viribONirO pOkiri kukkalakEme
mAruni sariyani kOri chEruTayika
చరణం
charaNam 3
అలివేణిరొ ఆ నలినాక్షికి యెమో
కాళ్ళకు మ్రొక్కేటి వారితో స్నేహము యిక
alivENiro A nalinAkshiki yemO
kALLaku mrokkETi vAritO snEhamu yika
చరణం
charaNam 4
ధర యందున శ్రీ పరవాసుని యేమొ సరి
సరి జెప్పను యెవ్వరి తరమే యిక
dhara yanduna SrI paravAsuni yEmo sari
sari jeppanu yevvari taramE yika

2 thoughts on “#11 చాలే చాలే chAlE chAlE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s