#36 ఎందుకు వాడలిగి రాడు emduku vADaligi rADu

Titleఎందుకు వాడలిగి రాడు emduku vADaligi rADu
Written By
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
ఎందుకు వాడలిగి రాడు మందగమన
సుందర వెంకటేశుడు వాడెందుబోయెనో
emduku vADaligi rADu mamdagamana
sumdara vemkaTESuDu vADendubOyenO
చరణం
charaNam 1
చపలనేత్రి యనుచు నన్ను చేరకున్నాడె
అపకారికా చెలికానికి వుపము దెలుపవే
chapalanEtri yanuchu nannu chErakunnADe
apakArikA chelikAniki vupamu delupavE
చరణం
charaNam 2
కుటిలకుంతలి యనుచు నన్ను కూడకున్నాడే
విటునికి మరి బాసలిచ్చి విధము దెలుపవే
kuTilakumtali yanuchu nannu kUDakunnADE
viTuniki mari bAsalichchi vidhamu delupavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s