#61 ఇక యాలనె ika yAlane

Titleఇక యాలనెika yAlane
Written By
రాగం rAgaకదంబంkadambam
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
ఇక యాలనె నాతోను ఇందుముఖి చాలునెika yAlane nAtOnu imdumukhi chAlune
చరణం
charaNam 1
నిజముగా దయలేని ముచ్చలిటివి తగునెnijamugA dayalEni muchchaliTivi tagune
చరణం
charaNam 2
టక్కులాడి మాయలోనే చిక్కుబడి పాయనేTakkulADi mAyalOnE chikkubaDi pAyanE
చరణం
charaNam 3
మనకృష్ణ సామి యని మనసున వుంచకmanakRshNa sAmi yani manasuna vumchaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s