#69 మంగళం mangaLam

TitleమంగళంmangaLam
Written By
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
పల్లవి
pallavi
మంగళం మంగళమని మంగళమనరే
మంగళమని పాడరే సారంగధరునకు
mangaLam mangaLamani mangaLamanarE
mangaLamani pADarE sAramgadharunaku
కరిరాజ వరదునకును కాంతి మంగళం
గిరిరాజ ధీరునకు దివ్య మంగళం
karirAja varadunakunu kAmti mangaLam
girirAja dhIrunaku divya mangaLam
నందానవనీతునకును నాతి మంగళం
రుక్మిణీ సమేతునకును నిత్య మంగళం
namdAnavanItunakunu nAti mangaLam
rukmiNI samEtunakunu nitya mangaLam
ముత్యాల హారతులు ముదితలు వేయ
రత్నసింహాసనమున రామునునిచిరి
mutyAla hAratulu muditalu vEya
ratnasiMhAsanamuna rAmununichiri

This is not a Javali. Probably, even the publisher chose to end the book with a few Mangalam lyrics?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s