#91 మారసుందరా mArasumdarA

TitleమారసుందరాmArasumdarA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మారసుందరా నా నేరమేమిరా
క్రూర మనూబారిచే వేసారితి నిను కోరితి ప్రియా
mArasumdarA nA nEramEmirA
krUra manUbArichE vEsAriti ninu kOriti priyA
చరణం
charaNam 1
ఏలార బిగువులు ఈ మోహజాలమునకూ
తాళాగజాలరా ప్రియ తాపంబు తీర్చవేరా ప్రియా
ElAra biguvulu I mOhajAlamunakU
tALAgajAlarA priya tApambu tIrchavErA priyA
చరణం
charaNam 2
కోకిలాలుగూడి కోకోయని యనూచు
కూయాగ మనసు చెదరె
మరుకేళి గూడినాడో ప్రియ
kOkilAlugUDi kOkOyani yanUchu
kUyAga manasu chedare
marukELi gUDinADO priya
చరణం
charaNam 3
పూలసెజ్జపైనీ నే నిదురబోవగాను
నన్నేల విడచిపోయె ఏ సఖిని గూడినాడో ప్రియ
pUlasejjapainI nE nidurabOvagAnu
nannEla viDachipOye E sakhini gUDinADO priya
చరణం
charaNam 4
ధరణి మోహినీ పురవరద విశ్వనాధ
పరాకు వలదు రారా సరసాకు రావదేరా ప్రియ
dharaNi mOhinI puravarada viSwanAdha
parAku valadu rArA sarasAku rAvadErA priya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s