#110 కరుణించర karuNimchara

Titleకరుణించర (ప్రతి)karuNimchara (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaమాంజిmAmji
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
కరుణించర కఠినమేర కామకోటి సుందర
మరుబారికి తాళజాల మహనీయ సుజనపాల
karuNimchara kaThinamEra kAmakOTi sumdara
marubAriki tALajAla mahanIya sujanapAla
చరణం
charaNam 1
చిన్ననాట నుండి నీదు చిన్నెలన్ని జూచి మదిని
వన్నెకాడ వనుచు గోరి యున్నదాన నౌట నెరిగి
chinnanATa numDi nIdu chinnelanni jUchi madini
vannekADa vanuchu gOri yunnadAna nauTa nerigi
చరణం
charaNam 2
మున్ను నీదు కౌగిటను నన్ను జేర్చి ముద్దులాడు
కొన్న ప్రేమ యిపుడు లేక యున్న నోర్వజాలనుర
munnu nIdu kaugiTanu nannu jErchi muddulADu
konna prEma yipuDu lEka yunna nOrvajAlanura
చరణం
charaNam 3
వసుధ వెలయు శ్రీ కొరళ్ళవంశాబ్ధి సుధాకర
రసికుడ నిను బాయ సుబ్బారాయ వర నామధేయా
vasudha velayu SrI koraLLavamSAbdhi sudhAkara
rasikuDa ninu bAya subbArAya vara nAmadhEyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s