#117 నీరజాక్షుల మాట nIrajAkshula mATa

Titleనీరజాక్షుల మాటnIrajAkshula mATa
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
నీరజాక్షుల మాట నీళ్ళల్లో మూటnIrajAkshula mATa nILLallO mUTa
ఆరూఢిగాచూట అమృతంపుతేటArUDhigAchUTa amRtamputETa
చరణం
charaNam 1
మనసు యందొకటి మరి వాక్కు నొకటి
తాత్పర్యము నమ్మ తగదు వేరొకటి
manasu yamdokaTi mari vAkku nokaTi
tAtparyamu namma tagadu vErokaTi
చరణం
charaNam 2
వనితలు గోడబెట్టిన రీతి బొంకు
విను మొగవాడు బల్కితె వచ్చు రంకు
vanitalu gODabeTTina rIti bomku
vinu mogavADu balkite vachchu ramku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s