#137 సామి రాడేమందునే sAmi rADEmamdunE

ఈ జావళి ఇంతకుముందు ప్రచురించబడినది. This jAvaLi appeared in an earlier post too.

Titleసామి రాడేమందునేsAmi rADEmamdunE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహగ్bEhag
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
సామి రాడేమందునే చానరో తోడితేవే
నిమిషము తామసింపనే
sAmi rADEmamdunE chAnarO tODitEvE
nimishamu tAmasimpanE
చరణం
charaNam 1
కోమలాంగి వానిబాసి యెటుల సయితునే
యీ వలపెటుల దాతునే
kOmalAmgi vAnibAsi yeTula sayitunE
yI valapeTula dAtunE
చరణం
charaNam 2
యిందుముఖీ వానికెంతటి మందుబెట్టెనో
యెంతటి మాయజేసెనో
yimdumukhI vAnikemtaTi mamdubeTTenO
yemtaTi mAyajEsenO
చరణం
charaNam 3
ముందు నను గూడిన బాలచంద్రకాంతుడే
వాడతి సుందరాంగుడే
mumdu nanu gUDina bAlachamdrakAmtuDE
vADati sumdarAmguDE

One thought on “#137 సామి రాడేమందునే sAmi rADEmamdunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s