#144 తెలియనైతినె teliyanaitine

Titleతెలియనైతినె (ప్రతి)teliyanaitine (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహంసధ్వనిhamsadhwani
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
తెలియనైతినె జలజాక్షి మరిteliyanaitine jalajAkshi mari
పలువిధముల పలుకరించినెpaluvidhamula palukarimchine
చరణం
charaNam 1
అందరాని పండ్ల గాసజెందిన
పొందుగాను వృధాపోవునని నే
amdarAni pamDla gAsajemdina
pomdugAnu vRdhApOvunani nE
చరణం
charaNam 2
స్త్రీలమనసు నమ్మజెల్లదనుచు
చాలగాను విని సరసిజాక్షి నే
strIlamanasu nammajelladanuchu
chAlagAnu vini sarasijAkshi nE
చరణం
charaNam 3
మటుమాయచే నిటుజేయవని
కటకటమది గరగించి నే
maTumAyachE niTujEyavani
kaTakaTamadi garagimchi nE
చరణం
charaNam 4
వాసిగ రేపలె వాసుని నను
గాసిబెట్టు మది గరుగ దాని నే
vAsiga rEpale vAsuni nanu
gAsibeTTu madi garuga dAni nE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s