#151 ఘనరాయ ghanarAya

TitleఘనరాయghanarAya
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
ఘనరాయ రాయుని బిల్వబోనె యనెనె చెలిghanarAya rAyuni bilvabOne yanene cheli
చరణం
charaNam 1
అబలనైనను నాపై అలుక బూనకు మంటి
హై సోమ జాహోన్మేయని యా దర్బాల యించి యాజ్ మేలాయనెనె
abalanainanu nApai aluka bUnaku mamTi
hai sOma jAhOnmEyani yA darbAla yinchi yaaz mElAyanene
చరణం
charaNam 2
తగదు చైబట్టుట మగనాలనే నంటె
అగజారి చుంబిణీ వోనై యాతో కంజార్ దేఖో యనెనె చెలీ
tagadu chaibaTTuTa maganAlanE nanTe
agajAri chumbiNI vOnai yAtO kamjAr dEkhO yanene chelI
చరణం
charaNam 3
అత్తమామలు వింటే రిత్తకాపురమవునంటే
అత్త గిత్త కుచ్చు నై కర్తె గిర్తె తు క్యావు యిదరానెనె
attamAmalu vinTE rittakApuramavunanTE
atta gitta kuchchu nai karte girte tu kyAvu yidarAnene
చరణం
charaNam 4
సరస గోపాలనాడు సంగతి చాలించుమంటే
అంగుబడ్డ సమయమందు చెంగులు వదలదీసి వాడేమో జేసెనె
sarasa gOpAlanADu samgati chAlinchumanTE
angubaDDa samayamamdu chengulu vadaladIsi vADEmO jEsene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s