#157 రమ్మనవే rammanavE

Titleరమ్మనవేrammanavE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రమ్మనవే సామిని రమణీమణిరో నను వలచిన యిటుrammanavE sAmini ramaNImaNirO nanu valachina yiTu
చరణం
charaNam 1
ఆదరమున నపరాధము నెంచుట
వాదు జేయుట మరియాదగాదు
Adaramuna naparAdhamu nemchuTa
vAdu jEyuTa mariyAdagAdu
చరణం
charaNam 2
సారెకు నా సరివారిలో నన్నిటు
దూరుట నతనికి మేరగాదు
sAreku nA sarivArilO nanniTu
dUruTa nataniki mEragAdu

One thought on “#157 రమ్మనవే rammanavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s