#163 మరుబారికి marubAriki

TitleమరుబారికిmarubAriki
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaమాంజిmAnji
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
మరుబారికి తాళగలేనె యీmarubAriki tALagalEne yI
స్మరమోహన సుందరు బాసి యేమె యీsmaramOhana sumdaru bAsi yEme yI
చరణం
charaNam 1
తమి నాటిన చిత్తము నెంచుచు యీ
శ్రమ నెంతయు నా కమలాగ్రణితో
సమయమరసిటు దెల్పవే కృప సల్పవే
కామినీమణి సామిలేక యామినీ నేనేమిసేయుదు
tami nATina chittamu nemchuchu yI
Srama nemtayu nA kamalAgraNitO
samayamarasiTu delpavE kRpa salpavE
kAminImaNi sAmilEka yAminI nEnEmisEyudu
చరణం
charaNam 2
మదిరాక్షిరో శ్రీ హృదయేశుడు నా
సదనంబునకేగుదు రాయని యే
సుదతి బోధన జేసెనో మది రోసెనో
సదయుడయిన నన్ గదయున రేనిదుర లేకే నెదురు జూచితి
madirAkshirO SrI hRdayESuDu nA
sadanambunakEgudu rAyani yE
sudati bOdhana jEsenO madi rOsenO
sadayuDayina nan gadayuna rEnidura lEkE neduru jUchiti
చరణం
charaNam 3
మలయాద్రి తటి నిలయా నిలుచే
కలకాలము నీ గతి జెందితినే
దలచి నను కృప లాదటే బల్‌వాదటే
బాలరో గోపాలచంద్రుని కేళిలోనే వాలలాడితి
malayAdri taTi nilayA niluchE
kalakAlamu nI gati jemditinE
dalachi nanu kRpa lAdaTE bal^vAdaTE
bAlarO gOpAlachamdruni kELilOnE vAlalADiti

One thought on “#163 మరుబారికి marubAriki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s