#170 సామి నిటు sAmi niTu

Titleసామి నిటు (ప్రతి)sAmi niTu (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సామి నిటు రమ్మనవే సఖిsAmi niTu rammanavE sakhi
చరణం
charaNam 1
భామామణి నేనేమని దెల్పుదు
కామినితొ యీ రేయి కాముకేళి గూడెనది
bhAmAmaNi nEnEmani delpudu
kAminito yI rEyi kAmukELi gUDenadi
చరణం
charaNam 2
సుందరి జేసిన క్రిందటి చానెలు
డెందమందు నుంచక నా
పొందు గోరకున్నాడట
sumdari jEsina krindaTi chAnelu
Demdamandu numchaka nA
pomdu gOrakunnADaTa
చరణం
charaNam 3
స్థిరముగ రేపలె పురవరునితో నిక
స్మరుకేళి గూడుట చాలు చాలు పోపోవే
sthiramuga rEpale puravarunitO nika
smarukELi gUDuTa chAlu chAlu pOpOvE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s