#183 వాడెటు బల్కెనో vADeTu balkenO

Titleవాడెటు బల్కెనోvADeTu balkenO
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహుసేనిhusEni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వాడెటు బల్కెనో దెల్పవే
వాడెటు బల్కెనో దెల్పవే
బోటిరో బూటక మేలనే
vADeTu balkenO delpavE
vADeTu balkenO delpavE
bOTirO bUTaka mElanE
చరణం
charaNam 1
కొమ్మరో నేనంపిన కమ్మను వాడే కొనెనా వాడే కొనెనా ఒక
చెలి చేతికిమ్మనెనా
kommarO nEnampina kammanu vADE konenA vADE konenA oka
cheli chEtikimmanenA
చరణం
charaNam 2
ఇంతిరొ నేనంపిన పూబంతుల వాడే కొనెనా వాడే కొనెనా
ఒక రమణి కిమ్మనెనా
imtiro nEnampina pUbantula vADE konenA vADE konenA oka ramaNi kimmanenA
చరణం
charaNam 3
బాలరో ధర్మపురి పాలుడు
యేలెనెననెనా యేలెనెననెనా వాని
చెలి పోపొమ్మనెనా
bAlarO dharmapuri pAluDu
yElenenanenA yElenenanenA vAni
cheli pOpommanenA

One thought on “#183 వాడెటు బల్కెనో vADeTu balkenO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s