#191 అంతలోనె amtalOne

TitleఅంతలోనెamtalOne
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
అంతలోనె తెల్లవారె
అయ్యో నేనేమి సేతునే
amtalOne tellavAre
ayyO nEnEmi sEtunE
కాంతుని మనసెంత నొచ్చెనో
ఇంతి యెట్లు సైతునే
kAmtuni manasemta nochchenO
imti yeTlu saitunE
చరణం
charaNam 1
కొమ్మ గుబ్బ వెదను గదియ నదుముకొనుచు
చాలా పెదవి తేనె వాన నా మదిని తోచు వేళ
komma gubba vedanu gadiya nadumukonuchu
chAlA pedavi tEne vAna nA madini tOchu vELa
చరణం
charaNam 2
పంతమున తటాన లేచి పైట కొంగు జారగా
కాంత దొంతర విడమొసంగి కౌగిలింపుచుండగా
pamtamuna taTAna lEchi paiTa kongu jAragA
kAmta domtara viDamosamgi kaugilimpuchunDagA
సోమభూపాల రమ్మని
భామ ప్రేమమీరగా
కాముకేళి లోన మిగుల
కలసి మెలసి యుండగా
sOmabhUpAla rammani
bhAma prEmamIragA
kAmukELi lOna migula
kalasi melasi yumDagA
This appeared in a Telugu movie “muddu biDDa” (1956) and can be seen here

One thought on “#191 అంతలోనె amtalOne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s