#201 వలచితే valachitE

TitleవలచితేvalachitE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
వలచితే యింత చలమేల రారా సామిvalachitE yimta chalamEla rArA sAmi
చెలువుడనుచు మది దలచి దలచి నినుcheluvuDanuchu madi dalachi dalachi ninu
చరణం
charaNam 1
మక్కువతో నా మనసిటు నిల్వక
మిక్కిలి వేడితి తామసమేలర
యెక్కువ మమతతొ బిలచిన బలుకవు
makkuvatO nA manasiTu nilvaka
mikkili vEDiti tAmasamElara
yekkuva mamatato bilachina balukavu
చరణం
charaNam 2
వెన్నెల రేయిని వేడిని తాళను నిన్నటి మాటలు సేయకురా సామి
నిన్నెడబాసి నే నిముసము తాళర
vennela rEyini vEDini tALanu ninnaTi mATalu sEyakurA sAmi
ninneDabAsi nE nimusamu tALara
చరణం
charaNam 3
ధర భీమేశుడ నేరము లెంచకు
సారస నేత్రుడ సమ్మతమా సామి
యేర సుందరాకార నిన్నే నేమముతో
dhara bhImESuDa nEramu lemchaku
sArasa nEtruDa sammatamA sAmi
yEra sumdarAkAra ninnE nEmamutO

One thought on “#201 వలచితే valachitE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s