#210 వాని రమ్మనే vAni rammanE

Titleవాని రమ్మనే (ప్రతి)vAni rammanE (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaములతాని తోడిmulatAni tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వాని రమ్మనే చెలియా నను కలియvAni rammanE cheliyA nanu kaliya
చరణం
charaNam 1
మానిని మదనుని బాణము దగులగ
నా నాధునకు దెలియా నను కలియా
mAnini madanuni bANamu dagulaga
nA nAdhunaku deliyA nanu kaliyA
చరణం
charaNam 2
గండుకోవెల గూయ కంజారి కాకసేయా
గుండె నెమ్మాది లేదాయా నను కలియా
gamDukOvela gUya kamjAri kAkasEyA
gunDe nemmAdi lEdAyA nanu kaliyA
చరణం
charaNam 3
తుమ్మెద ఝుమ్మని కొమ్మ రాడాయా
తమ్మికంటి రాడాయా నను కలియా
tummeda jhummani komma rADAyA
tammikamTi rADAyA nanu kaliyA
చరణం
charaNam 4
చాలా శ్రీరేపలె సత్పురి రాజగోపాలుని
మాటే కరువాయా నను కలియా
chAlA SrIrEpale satpuri rAjagOpAluni
mATE karuvAyA nanu kaliyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s