#213 హంసన hamsana

Titleహంసనhamsana
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
హంసన జనియాకిన ఫేరిరే రాజాహో
జబసీగ యీమొరీ సుదహూన వినివే
అభనిన భేజకి ఫర్యారే ఫలామాలే
hamsana janiyAkina phErirE rAjAhO
jabasIga yImorI sudahUna vinivE
abhanina bhEjaki pharyArE phalAmAlE
చరణం
charaNam 1

Here’s our first attempt to correct the lyrics.

హఁస్ న జానియా కి న ఫేరి రే రాజ్ హో
జబ్ సే గయీ మోరీ సుధ్ హూన్ వినివే
ఆభాని న భేజ్ కి పర్యారే ఫల్ మాలే
ha@ms na jAniyA ki na phEri rE rAj hO
jab sE gayI mOrI sudh hUn vinivE
AbhAni na bhEj ki paryArE phal mAlE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s