#223 సరసుని sarasuni

Titleసరసునిsarasuni
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశహనSahana
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
సరసుని తోడితేవే చానా నా మాటవిని
మరుబారి కోర్వలేను మగువ చలము మాను
sarasuni tODitEvE chAnA nA mATavini
marubAri kOrvalEnu maguva chalamu mAnu
చరణం
charaNam 1
గండుకోవెలలు గూయ కమలాలు శాకసేయ
మెండు తుమ్మెదలు మ్రోయ గుండె ఝల్‌ఝల్‌మనెనే
ganDukOvelalu gUya kamalAlu SAkasEya
menDu tummedalu mrOya gunDe jhal^jhal^manenE
చరణం
charaNam 2
ఆసతోడుత మునుజేసిన బాసలను
బాసి యుండిన నినుబాసి యోర్వలేదను
AsatODuta munujEsina bAsalanu
bAsi yumDina ninubAsi yOrvalEdanu
చరణం
charaNam 3
మదిరాక్షి వానిని నెమ్మదిలో దలచిన సుంత
ముదము ఘటించెనని ముదిత వచించెనని
madirAkshi vAnini nemmadilO dalachina sumta
mudamu ghaTimchenani mudita vachimchenani
చరణం
charaNam 4
వామాక్షి వినవే రావు వంశోదధిసోముడైన
కామితమిచ్చెడు గంగాధర రామరాజ
vAmAkshi vinavE rAvu vamSOdadhisOmuDaina
kAmitamichcheDu gamgAdhara rAmarAja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s