#254 ఇది యేమో idi yEmO

Titleఇది యేమోidi yEmO
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇది యేమో వలబాయెనే
ఈ వేళ రాడాయెనే
సదయుడు ఏమో ఈ వేళ రాడాయనే
idi yEmO valabAyenE
I vELa rADAyenE
sadayuDu EmO I vELa rADAyanE
అనుపల్లవి anupallaviసరోజముఖి విరోధమెంచుచు
పరాకు జేయుచు నిరాకరించే
sarOjamukhi virOdhamemchuchu
parAku jEyuchu nirAkarimchE
చరణం
charaNam 1
తామరసాక్షిరో చామరాజేంద్రుడు
ఏ మాయలాడిని కామించెనో
tAmarasAkshirO chAmarAjEmdruDu
E mAyalADini kAmimchenO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s