#257 చెలి నేనెట్లు cheli nEneTlu

Titleచెలి నేనెట్లుcheli nEneTlu
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaఫరజ్faraj
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviచెలి నేనెట్లు సహింతునే
అలవానితో వర్ణింతునే
cheli nEneTlu sahimtunE
alavAnitO varNintunE
చరణం
charaNam 1
మనోరధకారుడే ఘన
వినోదిత ధీరుడే
పకదానింటిలో చేరడే
manOradhakAruDE ghana
vinOdita dhIruDE
pakadAnimTilO chEraDE
చరణం
charaNam 2
జవ్వన రాడాయనే
మంచి పువ్వుల ఇంకేలనే
సొగసెవ్వరు జూచెదరే
javvana rADAyanE
mamchi puvvula imkElanE
sogasevvaru jUchedarE
చరణం
charaNam 3
చేడేరు చామంతృడే కృప
చూడామణి చంద్రుడే చెలి
నేడైన రాడాయనే
chEDEru chAmamtRDE kRpa
chUDAmaNi chamdruDE cheli
nEDaina rADAyanE
Look up on youtube – could be popular

One thought on “#257 చెలి నేనెట్లు cheli nEneTlu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s