#259 దాని బోధన dAni bOdhana

** Updated: 19 Oct 2020. please see end of this post for lyrics from the original book. ప్రచురింపబడిన పుస్తకంలోని ప్రకారం మార్చిన సాహిత్యం క్రింద ఇవ్వబడినది. **

Titleదాని బోధనdAni bOdhana
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviదాని బోధన విన్నవింతురా గానలోల శ్రీ బృహదీశ్వరాdAni bOdhana vinnavimturA gAnalOla SrI bRhadISvarA
అనుపల్లవి anupallaviనన్ను బాయ న్యాయమా
అది నీకు ప్రేయమా
నన్నేలరా బృహదీశ్వరా
nannu bAya nyAyamA
adi nIku prEyamA
nannElarA bRhadISvarA
చరణం
charaNam 1
వద్దజేరి ముద్దుబెట్ట వచ్చితి
కద్దలించి యొక ముద్దిచ్చేవురా
vaddajEri muddubeTTa vachchiti
kaddalimchi yoka muddichchEvurA
చరణం
charaNam 2
ఔరా భళీభళీరా
ఇది మేరగాదురా పోపోరా
aurA bhaLIbhaLIrA
idi mEragAdurA pOpOrA
05 Oct 2020: In the version we published on 15th Sep 2020, there seem to be some errors. We’re revisiting the full text of this. Please excuse and wait for our confirmation.
పల్లవి pallaviదాని బోధన విన్నవింతురా శ్రీ బృహదీశ్వరాdAni bOdhana vinnavimturA SrI bRhadISvarA
అనుపల్లవి anupallaviనిన్ను బాయ న్యాయమా
అది నీకు ప్రేయమా
నన్నేలరా బృహదీశ్వరా
ninnu bAya nyAyamA
adi nIku prEyamA
nannElarA bRhadISvarA
చరణం
charaNam 1
వద్దజేరి ముద్దుబెట్ట వచ్చితి
కద్దలించి యొక మురాదిచ్చేవురా
vaddajEri muddubeTTa vachchiti
kaddalimchi yoka murAdichchEvurA
చరణం
charaNam 2
ఔరా భళీభళీరా ఔరౌరా
ఇది మేరగాదురా పోపోరా
aurA bhaLIbhaLIrA auraurA
idi mEragAdurA pOpOrA
08 Oct 2020: Here is a first correction, based on the hand-written notes of my mother. We are unable to locate the original book – will keep looking for it.

** 19 Oct 2020 final version – from original book

పల్లవి pallaviదాని బోదన వినవింతురా
గనలోల శ్రీబృహదీశ్వరా
dAni bOdana vinavinturA
ganalOla SrIbRhadISwarA
అనుపల్లవి anupallaviనిన్ను బాయ న్యాయమా
అది నీకు ప్రేయమా
నన్నేలరా బృహదీశ్వరా
ninnu bAya nyAyamA
adi nIku prEyamA
nannElarA bRhadISvarA
చరణం
charaNam 1
వద్దజేరి ముద్దుబెట్ట వచ్చితి
కద్దలించి యొక మురాదిచ్చేవురా
ఔరా భళీభళీరా ఔరౌరా
ఇది మేరగాదు పోపోరా
vaddajEri muddubeTTa vachchiti
kaddalinchi yoka murAdichchEvurA
aurA bhaLIbhaLIrA auraurA
idi mEragAdu pOpOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s