#262 సరసుడా నిను sarasuDA ninu

Titleసరసుడా నినుsarasuDA ninu
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaమిశ్రచాపుmiSrachApu
పల్లవి pallaviసరసుడా నిను చెలి తోడి తెమ్మనవేsarasuDA ninu cheli tODi temmanavE
అనుపల్లవి anupallaviసరగుణ నీవే రారా సరస వయ్యారా
మరులై వడకేనురా నా నెర
saraguNa nIvE rArA sarasa vayyArA
marulai vaDakEnurA nA nera
చరణం
charaNam 1
స్మరచరిత పామరమున
గోప కనికరమున
చామ మహేంద్రా వేగమే
smaracharita pAmaramuna
gOpa kanikaramuna
chAma mahEmdrA vEgamE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s