#272 ఏటీకె యీ తగవు ETIke yI tagavu

This is the first jAvaLi from this book

Titleఏటీకె యీ తగవుETIke yI tagavu
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaభయిరవిbhayiravi
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
1ఏటీకె యీ తగవు మాటిమాటికి నాతో
సాటివారు గేలి సలుపాగనూ
బోటీరొ నా ప్రియుని మాటాలు వింటివె
నీటీపై వ్రాతాయె నేనేమి సేతూ
ETIke yI tagavu mATimATiki nAtO
sATivAru gEli salupAganU
bOTIro nA priyuni mATAlu vinTive
nITIpai vrAtAye nEnEmi sEtU
2అక్కార దీర్చి నన్నాదరింతు నాని
చెక్కిలిబట్టి తాజేసిన బాస రొక్కాపు మూటాయె
లోకాపవాదాయె యెక్కడి స్నేహ మింకెక్కడి ప్రేమా
akkAra dIrchi nannAdarimtu nAni
chekkilibaTTi tAjEsina bAsa rokkApu mUTAye
lOkApavAdAye yekkaDi snEha mimkekkaDi prEmA
3తుంటవింటివాడు తూపూలు నా యెద
జంటనేయ సైచజాలానితరిని
కంటబడని వాని కాపురమిక నేలా
రెంటా జెడిన నావంటిదిలగలదా
tumTavimTivADu tUpUlu nA yeda
jamTanEya saichajAlAnitarini
kamTabaDani vAni kApuramika nElA
remTA jeDina nAvamTidilagaladA
4రాజా వేంకట రామారాయ భూపాలుడు
భోజరాజ రాజరాజ నిభుడనియా
రాజీవాయతనేత్రి రాయబారము సేయ
యాజీవమని నమ్మినందుల కిటులాయెనే
rAjA vEmkaTa rAmArAya bhUpAluDu
bhOjarAja rAjarAja nibhuDaniyA
rAjIvAyatanEtri rAyabAramu sEya
yAjIvamani namminamdula kiTulAyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s