#276 యేమిజేతునే చెలియ yEmijEtunE cheliya

Titleయేమి జేతునే చెలియyEmi jEtunE cheliya
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaఏకEka
1యేమిజేతునే చెలియ యేమని దెలుపుదు
సామి యెంతో మోసాబుచ్చెనే
yEmijEtunE cheliya yEmani delupudu
sAmi yemtO mOsAbuchchenE
2కామునికేళిని గలసిన దాకా
వేమరు బాసలెల్ల వింతగ జేసి
కోమలి వింటివే గుట్టు బయలుబెట్టినహా
kAmunikELini galasina dAkA
vEmaru bAsalella vimtaga jEsi
kOmali vimTivE guTTu bayalubeTTinahA
3చక్కగ బల్కుచు సరసను జేర్చి
చెక్కిలి నొక్కి యెన్నొ చేష్టలుజేసి
అక్కర దీర్చి నన్నరమర జేసునే సామి
chakkaga balkuchu sarasanu jErchi
chekkili nokki yenno chEshTalujEsi
akkara dIrchi nannaramara jEsunE sAmi
4రాజా వెంకట రామరాయా భూపతి యేరామనుగూడి యిటురాక యుండెనే
యో జలజాక్షి నా యోగ మెటులుండినదొ
rAjA vemkaTa rAmarAyA bhUpati yErAmanugUDi yiTurAka yumDenE
yO jalajAkshi nA yOga meTulunDinado

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s