#306 ఇంత వేగపడిన imta vEgapaDina

Titleఇంత వేగపడినimta vEgapaDina
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaరూపకrUpaka
1ఇంత వేగపడిన కార్యమెట్టులౌనురా
రవంతవేళజూచి ముద్దులాడ దగునురా
imta vEgapaDina kAryameTTulaunurA
ravamtavELajUchi muddulADa dagunurA
2మెత్తని పానుపున మగని మెల్లనె నిద్రింపజేసి
యత్తమామ లెఱుగకుండ వత్తును పోరా
mettani pAnupuna magani mellane nidrimpajEsi
yattamAma le~rugakunDa vattunu pOrA
3మరదులు గ్రామాంతరమ్ములరిగి రాడబిడ్డలింక
పొరుగిండ్లకు నాటలాడబోదురు గదరా
maradulu grAmAmtarammularigi rADabiDDalimka
porugimDlaku nATalADabOduru gadarA
4దాపున మా పూలదోట లోపల నీవుండుము
గడెసేపులోనె బాగాల్ గొని చేరవత్తురా
dApuna mA pUladOTa lOpala nIvumDumu
gaDesEpulOne bAgAl goni chEravatturA
5చెన్ను మీర గబ్బిట యజ్ఞన్న కవి నేలినట్టి
చిన్ని కృష్ణ మదిని నేర మెన్నబోకురా
chennu mIra gabbiTa yajnanna kavi nElinaTTi
chinni kRshNa madini nEra mennabOkurA

One thought on “#306 ఇంత వేగపడిన imta vEgapaDina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s