#310 చంచలాక్షి chamchalAkshi

Titleచంచలాక్షిchamchalAkshi
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaఆదిAdi
1చంచలాక్షి నిన్వరించి నన్ను బంచెరchamchalAkshi nin&varimchi nannu banchera
2యెంచగ గ్రొమ్మించు మించు జెలి మంచి మేనుyemchaga gromminchu minchu jeli manchi mEnu
3అంచలు భ్రమించు నడలంచు వచియించవచ్చు
కాంచనాంబర దాని గాంచిన మోహించె ఔర
anchalu bhraminchu naDalanchu vachiyinchavachchu
kAnchanAmbara dAni gAmchina mOhinche aura
4పంచశర రూపశర పంచకముల బల్మరు
పంచబాణుదించు బోడి బొంచి యేసి ముంచెనుర
panchaSara rUpaSara panchakamula balmaru
panchabANudimchu bODi bonchi yEsi munchenura
5చంచరీక వేణి దొడ్డి పంచాది గదిలో పట్టి
మంచమున శయనించి తపించెను రకింతచేత
chancharIka vENi doDDi panchAdi gadilO paTTi
manchamuna Sayanimchi tapinchenu rakintachEta
6అంచితముగ నిన్ను బూజించు యజ్ఞన్నకవి
గాంచి పోషించు కృష్ణ వేంచేసి కరంచుమిక
anchitamuga ninnu bUjinchu yajnannakavi
gAmchi pOshinchu kRshNa vEmchEsi karamchumika
This is the last jAvaLi from the book by SrI gabbiTa yajnanArAyaNa SAstri

One thought on “#310 చంచలాక్షి chamchalAkshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s