#312 కోపమేలరా kOpamElarA

TitleకోపమేలరాkOpamElarA
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviకోపమేలరా నాపైని నా మనోహరా
ఆపరాని మోహ విరహ తాప మందుచుంటిరా
ఇంత కోపమేలరా
kOpamElarA nApaini nA manOharA
AparAni mOha viraha tApa manduchunTirA
inta kOpamElarA
చరణం
charaNam 1
సంతతంబు నిన్నె కోరి చెంత చేరి యుంటిరా
వింత కౌగిలింతతో మరింత వలపుమించెరా యింత
samtatambu ninne kOri chemta chEri yunTirA
vimta kaugilimtatO marinta valapumincherA yimta
చరణం
charaNam 2
హెవెన్ మన్యు నుండి నీకు లెటర్స్ బంపగా
నెవర్ మైండ్ లవర్ ఫ్రెండ్‌ని యువర్ విల్‌గాగ వయు రావైతివి
heven manyu numDi nIku leTars bampagA
nevar mainD lavar frenD^ni yuvar vil^gAga vayu rAvaitivi
చరణం
charaNam 3
పొదన్ పొదన్ గదల్చి తుమ్మెదల్ రొదల్ మొదల్పగా
మొదల్ మరుండెదన్ శరాల్ గుదుల్ గుదుల్ గుదుల్ గదున్చెరా
podan podan gadalchi tummedal rodal modalpagA
modal marunDedan SarAl gudul gudul gudul gadun&cherA
చరణం
charaNam 4
ఆస బాస జేసి యీని రాస నీ విలాసమా
కేశవా ద్విభాషి పుల్లకవీశ మద్వికాసమా
Asa bAsa jEsi yIni rAsa nI vilAsamA
kESavA dvibhAshi pullakavISa madvikAsamA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s