#313 పంతమా నాపై pamtamA nApai

Titleపంతమా నాపైpamtamA nApai
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaబిళహరిbiLahari
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviపంతమా నాపై వన్నెకాడా
కాంతుడెంతో గాసిజేసె
pamtamA nApai vannekADA
kAmtuDemtO gAsijEse
చరణం
charaNam 1
వలచి నిను కోరి వచ్చినందుకా
పలుచ జేసి పలుకకున్నావు
valachi ninu kOri vachchinamdukA
palucha jEsi palukakunnAvu
చరణం
charaNam 2
అల్లదాని యిల్లు చేరిన నీ
యెల్ల రెరుగు నీ యుల్లాసిల్లేవు
alladAni yillu chErina nI
yella rerugu nI yullAsillEvu
చరణం
charaNam 3
కమ్మ కెమ్మోవి కందిన గురుతులు
కమ్మ దలచి యిట్లు గారడి చేసేవు
kamma kemmOvi kamdina gurutulu
kamma dalachi yiTlu gAraDi chEsEvu
చరణం
charaNam 4
శేషశయన ద్విభాషి పుల్లకవిపోషా
గోపాల పోరాటమేరా
SEshaSayana dvibhAshi pullakavipOshA
gOpAla pOrATamErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s