#330 నను విడనాడుట nanu viDanADuTa

Titleనను విడనాడుటnanu viDanADuTa
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థాని భైరవిhindusthAni bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనను విడనాడుట న్యాయమా సామీ
న్యాయమ సామీ న్యాయమా సామీ
nanu viDanADuTa nyAyamA sAmi
nyAyama sAmI nyAyamA sAmI
కనికరమేలా లేదు కారణమేమిరా
కారణమేమిరా కారణమేమిరా
kanikaramElA lEdu kAraNamEmirA
kAraNamEmirA kAraNamEmirA
చరణం
charaNam 1
నను మరుబారి ద్రోయ న్యాయమా సామీ
న్యాయమా సామీ న్యాయమా సామీ
nanu marubAri drOya nyAyamA sAmI
nyAyamA sAmI nyAyamA sAmI
చరణం
charaNam 2
విను తోట్ల వల్లూరి వేణుగోపాలా
వేణుగోపాలా వేణుగోపాలా
vinu tOTla vallUri vENugOpAlA
vENugOpAlA vENugOpAlA
చరణం
charaNam 3
ఘనదాసు రామావనా కరుణించవేమిరా
కరుణించవేమిరా కరుణించవేమిరా
ghanadAsu rAmAvanA karuNimchavEmirA
karuNimchavEmirA karuNimchavEmirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s