#337 రమణిరో ramaNirO

TitleరమణిరోramaNirO
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaకానడాkAnaDA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviరమణిరో సముఖాన రాయబార మేటికే
నిమిషమైన తాళలేనె నేనే వాని రమ్మందునె
ramaNirO samukhAna rAyabAra mETikE
nimishamaina tALalEne nEnE vAni rammandune
చరణం
charaNam 1
కడువేడుక వాని మేన గంధమును బూసి యాకు
మడుపిచ్చి తడవేటికి మాపటికి రమ్మందునె
kaDuvEDuka vAni mEna gandhamunu bUsi yAku
maDupichchi taDavETiki mApaTiki rammandune
చరణం
charaNam 2
కోరివాని జేరి పంనీరు పైజల్లి నను
వేరుసేయ మేరగాదు వేవేగ రమ్మందునె
kOrivAni jEri pam^nIru paijalli nanu
vErusEya mEragAdu vEvEga rammandune
చరణం
charaNam 3
భాసురాంగ వేణుగోపాల యింత పంతమేల
దాసురామకవి సంనుతి జేసె నికరమ్మందునే
bhAsurAnga vENugOpAla yinta pantamEla
dAsurAmakavi sam^nuti jEse nikarammandunE

One thought on “#337 రమణిరో ramaNirO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s