#338 నిలునిలు nilunilu

Titleనిలునిలుnilunilu
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఖమాసుkhamAsu
తాళం tALaచాపు (1893)
ఆది (1991)
chApu (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviనిలునిలు మటుండుమీ నాసామీ
నీవు నా దరి రాకుమీ నాసామీ
nilunilu maTunDumI nAsAmI
nIvu nA dari rAkumI nAsAmI
చరణం
charaNam 1
ఆ మాయలాడి యేమి బోధించెర
సామి నాకు దెల్పర సంశయమేలర
A mAyalADi yEmi bOdhinchera
sAmi nAku delpara samSayamElara
చరణం
charaNam 2
సన్నుతాంగిని గూడి నా సాటి వారిలో
నన్ను రద్ది జేయుట న్యాయము గాదుర
sannutAmgini gUDi nA sATi vArilO
nannu raddi jEyuTa nyAyamu gAdura
చరణం
charaNam 3
వెసగాడవుగద వేణుగోపాల సామి
దాసు శ్రీరామకవి ధన్యుని జేయర
vesagADavugada vENugOpAla sAmi
dAsu SrIrAmakavi dhanyuni jEyara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s