#355 మొట్టమొదట moTTamodaTa

Titleమొట్టమొదటmoTTamodaTa
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమొట్టమొదలు నట్టనడుము
తుట్టతుదయు నెరుగనే
యిట్టె వచ్చి విభుడు రాత్రి
యేమి పనులు జేసెనో
moTTamodalu naTTanaDumu
tuTTatudayu neruganE
yiTTe vachchi vibhuDu rAtri
yEmi panulu jEsenO
చరణం
charaNam 1
మోము మోము గదియ విభుడు
ముద్దు పెట్టినంతలో
భామ యేమొ కాని నేను
పరవశమై యుంటినే
mOmu mOmu gadiya vibhuDu
muddu peTTinamtalO
bhAma yEmo kAni nEnu
paravaSamai yunTinE
చరణం
charaNam 2
అట్టె విభుడు చన్నుదోయి
బట్టి వచ్చినంతనే
యెట్టి మాయయేమొ నాదు
హృదయమైక్య మాయెనే
aTTe vibhuDu channudOyi
baTTi vachchinamtanE
yeTTi mAyayEmo nAdu
hRdayamaikya mAyenE
చరణం
charaNam 3
భాసుర శ్రీ వేణుగోప బాలుడంతటి నంతనే
దాసురామదాస చిత్త వాసి యనుకొంటినే
bhAsura SrI vENugOpa bAluDamtaTi nantanE
dAsurAmadAsa chitta vAsi yanukonTinE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s