#377 సామి నెడబాసి sAmi neDabAsi

Titleసామి నెడబాసిsAmi neDabAsi
Written Byతచ్చూరు సింగరాచార్యులుtachchUru singarAchAryulu
Book
రాగం rAgaదేవ మనోహరిdEva manOhari
తాళం tALaమిశ్రచాపుmiSrachApu
పల్లవి pallaviసామి నెడబాసి నేనెట్లు సైరింతునే
కోమలీ శ్రీ కోమలీ శ్రీ కోమలీ శ్రీ రాజగోపాల
sAmi neDabAsi nEneTlu sairintunE
kOmalI SrI kOmalI SrI kOmalI SrI rAjagOpAla
చరణం
charaNam 1
మరుడురమున విరిశరముల నేసెనే
సరసిజాక్షి ఇదే సమయము రమ్మనవే
maruDuramuna viriSaramula nEsenE
sarasijAkshi idE samayamu rammanavE
చరణం
charaNam 2
కలువల దొర పగ నాపై గావించెనే
కలికిరో తమి నిలుప నా తరమటే
kaluvala dora paga nApai gAvinchenE
kalikirO tami nilupa nA taramaTE
చరణం
charaNam 3
సింగర సుతుడు మోసము జేసెనే
అంగనామణి ఇపుడైనను బిలువవే
singara sutuDu mOsamu jEsenE
anganAmaNi ipuDainanu biluvavE

One thought on “#377 సామి నెడబాసి sAmi neDabAsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s