#379 ప్రేమతో నాతో prEmatO nAtO

Titleప్రేమతో నాతోprEmatO nAtO
Written Byమైసూరు వాసుదేవాచారిmaisUru vAsudEvAchAri
Book
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviప్రేమతో నాతో మాటాడవా
ప్రియా నాపై కోపమా
prEmatO nAtO mATADavA
priyA nApai kOpamA
ప్రియ వాక్కులచే నన్నాదరింపవా
పాపుగల నామీద కరుణ లేదా
priya vAkkulachE nannAdarimpavA
pApugala nAmIda karuNa lEdA
చిరునవ్వు గల మోముతో నన్ను
కరుణించి చూడవా చిర కాలమున నీ కటాక్షమును
కోరుతున్న ఈ వాసుదేవునితో
chirunavvu gala mOmutO nannu
karuNinchi chUDavA chira kAlamuna nI kaTAkshamunu
kOrutunna I vAsudEvunitO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s