#380 నిన్నెంతగా ninnentagA

Titleనిన్నెంతగాninnentagA
Written Byమైసూరు వాసుదేవాచారిmaisUru vAsudEvAchAri
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనిన్నెంతగా విసిగింతునే ప్రియే
నన్ను మచ్చికతో మన్నించవే
ninnentagA visigintunE priyE
nannu machchikatO manninchavE
చరణం
charaNam 1
నీరజాక్షి నీవెవరి మాట విని నన్నుపేక్ష జేతున్నావే
పగలు రేయి నిన్నే దలచుకొంటిని
పరవాసుదేవుడే నాకు సాక్షి అమ్మా
nIrajAkshi nIvevari mATa vini nannupEksha jEtunnAvE
pagalu rEyi ninnE dalachukonTini
paravAsudEvuDE nAku sAkshi ammA
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=G0vTE1S_b38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s