#387 చిత్తము రాదే chittamu rAdE

Titleచిత్తము రాదేchittamu rAdE
Written ByవెంకటరమణvenkaTaramaNa
Book
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaమిశ్ర ఏకmiSra Eka
పల్లవి pallaviచిత్తము రాదే ఏలనే నాపైన
అంతరంగము తోను
కాంతుడు నను గూడి
పంతము ఏలనే
చెంత రాడాయనే
chittamu rAdE ElanE nApaina
antarangamu tOnu
kAntuDu nanu gUDi
pantamu ElanE
chenta rADAyanE
సరసుడు రాడాయ సఖియరో ఏమిసేతు
మరచినాడే నన్ను మగువరో ఈవేళ
sarasuDu rADAya sakhiyarO EmisEtu
marachinADE nannu maguvarO IvELa
కామునిబారికి కలికి నేనోర్వనే
మమతెందు బోయెనో మంగళపురివాసుడె
kAmunibAriki kaliki nEnOrvanE
mamatendu bOyenO mangaLapurivAsuDe

One thought on “#387 చిత్తము రాదే chittamu rAdE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s