#396 చలమేలర నాపై chalamElara nApai

Titleచలమేలర నాపైchalamElara nApai
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAgaనాటకురంజిnATakuranji
తాళం tALa????
పల్లవి pallaviచలమేలర నాపై జలజ నేత్రుడ
పిలిచిన పలుకవు
chalamElara nApai jalaja nEtruDa
pilichina palukavu
కలకాలము నీ చెలిమి సేయనే
తలచి పిలచి వచ్చి యుండగ
kalakAlamu nI chelimi sEyanE
talachi pilachi vachchi yunDaga
నీ సరసముల నీటులు నీ సొగసు నీ చతురత
నీ హొయలు నీ గుణములు నీ సరిసమ రసికులు
నే నరసి జూడ దొరకలేక మరులు మించి మొరలిడ
nI sarasamula nITulu nI sogasu nI chaturata
nI hoyalu nI guNamulu nI sarisama rasikulu
nE narasi jUDa dorakalEka marulu minchi moraliDa
సారసరిపుని కోరు చకోరక దీనుల నమ్మరు
సారెకు నీ మరుగున చేరదలచి చెలులతో మన
సార విచారమెల్ల చెలియార దెలిపియు బ్రోవక
sArasaripuni kOru chakOraka dInula nammaru
sAreku nI maruguna chEradalachi chelulatO mana
sAra vichAramella cheliyAra delipiyu brOvaka
తాళని మారుబారుని బాలిక చెలిమితో
పూమాలికలు వేయు వేల నేడు సమయమిదే
యని తాళవన లోలయని పలుతరగున పిలిచితె
tALani mArubAruni bAlika chelimitO
pUmAlikalu vEyu vEla nEDu samayamidE
yani tALavana lOlayani palutaraguna pilichite

One thought on “#396 చలమేలర నాపై chalamElara nApai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s